Vilkår Og Betingelser

 1. Denne avtalen gjelder tjenester for opprettelse av selskaper, årlige tjenester eller andre relaterte tjenester (i fellesskap referert til som ‘Tjenesten’).
 2. Partene i denne avtalen er Startselskaper, som angitt på fakturaen eller ordrebekreftelsen, (‘Startselskaper’) og den enkelte eller juridiske enheten som legger inn bestillingen, (‘Kunden’). Der Tjenesten er knyttet til en selskapsopprettelse, årsadresse eller selskapssekretærtjenester til slike selskaper eller en varemerkeregistrering eller varemerkeovervåking, er ethvert selskap som disse tjenestene tilbys og den som legger inn bestillingen, in solidum ansvarlig for kontraktsforpliktelsene i henhold til denne avtalen, inkludert men ikke begrenset til betaling.
 3. En bestilling er bindende når Kunden sender et bestillingsskjema til Startselskaper, når disse vilkårene og betingelsene er akseptert ved elektronisk godkjenning i et elektronisk skjema, eller ved bestilling via telefon. En bestilling er bindende i henhold til denne avtalen, selv om all nødvendig informasjon for å fullføre tjenesten ennå ikke er gitt av kunden. Bestillinger med manglende informasjon forblir bindende, og Kunden erkjenner at Startselskaper først vil fullføre bestillingen når all riktig informasjon er gitt. Startselskaper vil varsle Kunden dersom ytterligere informasjon er nødvendig, eller dersom informasjon som er gitt ikke aksepteres av myndighetene i landene der registreringen vil finne sted. Startselskaper forbeholder seg retten til å avslå enhver bestilling uten å oppgi en grunn, forutsatt at full refusjon gis til kunden.
 4. Kunden aksepterer elektronisk kommunikasjon og lagring av dokumenter og informasjon.
 5. Tjenesten skal betales på forhånd i henhold til priser fastsatt av Startselskaper. Hvis en tjeneste ikke betales, eller hvis en tjeneste betalt med kort, sjekk eller på annen måte, holdes tilbake eller kanselleres, eller av en annen grunn ikke er korrekt betalt til Startselskaper, er bestillingen fortsatt bindende, og en riktig betaling skal gjøres umiddelbart. Ved forsinket betaling skal det etter lov og vanlig praksis påløpe tvangsrenter og tvangsgebyr.
  Offentlige og offentlige avgifter knyttet til registrering av selskaper utenfor Storbritannia, vil bli fakturert til klienten eller selskapet som mottar tjenesten direkte av de riktige myndighetene, og er ikke inkludert som en del av tjenesten med mindre det er uttrykkelig angitt skriftlig.
  Startselskaper eller agenter eller tredjepartsrepresentanter for Startselskaper, kan utstede tilleggsfakturaer for alle møter med Kunden, eller for spesielle skjemaer, dokumenter eller andre ekstraordinære tjenester etterspurt av Kunden, som ikke utgjør en del av standardtjenesten. I tillegg kan store mengder kopier, budtjenester eller lignende, etterspurt av eller tilbudt med samtykke fra Kunden, bli belastet ekstra. Kunden skal motta forhåndsinformasjon om slike tilleggskostnader.
 6. Verken Startselskaper, eller Startselskapers ansatte, agenter eller representanter, kan gi bindende forsikringer angående behandlingstiden for skjemaer eller registreringer, ettersom slike behandlingstider i stor grad er avhengig av ytelsen til tjenester fra offentlige organer eller tredjepartsbyråer. På samme måte kan ingen person gi bindende forsikringer om at visse firmanavn eller varemerker er tilgjengelige for registrering. Hvis en registrering av et selskap avslås, vil Startselskaper varsle Kunden, som vil gjøre endringer eller endre registreringsforespørselen. Hvis en varemerkeregistrering nektes av registraren, vil Startselskaper tilby en ny registrering for et annet merke til kostpris. Kunden er klar over at offentlige avgifter betalt for en mislykket varemerkeregistrering normalt ikke refunderes av myndighetene .

En bindende ordre kan ikke kanselleres, selv om det foretrukne firmanavnet eller varemerket ikke er tilgjengelig eller registreringen ble nektet av andre grunner knyttet til Kunden eller som med rimelighet kan rettes, endres eller endres av Kunden. Slike nevnte personer skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige dersom en registrering av et selskap eller varemerke krenker tredjeparts rettigheter, og Kunden godtar å holde Startselskaper og dets agenter og ansatte fullstendig skadesløs.

 1. Kunden godtar å gi Startselskaper all relevant informasjon og data knyttet til ytelsen til tjenesten – inkludert, men ikke begrenset til, kundens kontaktdetaljer. Kunden holder Startselskaper skadesløs for ethvert krav eller tap forårsaket av mangel på korrekt informasjon gitt av Kunden, inkludert riktig informasjon om innleveringsfrister.

Kunden skal fylle ut alle skjemaer etter beste evne, og garantere at all informasjon som gis er korrekt og oppdatert. Kunden er klar over, og har gjort seg kjent med, alle personlige forpliktelser som kan oppstå fra stillinger som direktør, selskapssekretær, aksjonær eller enhver annen stilling knyttet til stiftelsen og driften av et selskap, i enhver relevant jurisdiksjon. Klienten bekrefter at han også har gjort seg kjent med andre konsekvenser av stiftelsen av sitt selskap, inkludert alle skattemessige implikasjoner, og har søkt nødvendige faglige råd som kreves for å ta en kvalifisert beslutning om å gå videre med en slik selskapsopprettelse, og bekrefter at han baserer beslutninger på informasjon eller råd som tilbys av Startselskaper.

 1. Startselskapers ansvar for enhver feil eller mangel ved ytelsen av tjenesten er begrenset til godtgjørelsen mottatt i henhold til denne kontrakten. Startselskaper har intet ansvar for indirekte skader, følgeskader, eller tap knyttet til endringer i lov eller offentlig regulering. Kunden skal holde seg skadesløs mot og holde Startselskaper-ansatte eller -agenter skadesløse for ethvert tap forårsaket av en tredjepart knyttet til utførelsen av Tjenesten, eller det faktum at Tjenesten av en eller annen grunn ikke kan utføres.

Hvis tjenesten også inkluderer adressetjenester i Storbritannia, skal Startselskaper legge til rette for en slik adresse enten direkte, gjennom en Chartered Secretary eller gjennom et hvilket som helst annet selskap eller enkeltperson med tilstrekkelige referanser. Med unntak av denne plikten er ikke Startselskaper ansvarlig for utførelsen av adressetjenesten. En registrert kontortjeneste gjelder kun post fra myndighetene i den jurisdiksjonen hvor adressetjenesten leveres og annen post kan returneres eller destrueres. Mottatt post kan åpnes og enten håndteres direkte, hvis de dekkes av tjenesten, eller videresendes elektronisk.

 1. Kunden bekrefter at ethvert selskap som er opprettet, ikke skal brukes til ulovlige formål. Kunden er kjent med det faktum at Startselskapers ansatte eller agenter kan være bundet av lov til å rapportere mistanker om hvitvasking av penger eller ulovlige aktiviteter.
 2. Hvis tjenesten inkluderer bedriftssekretærtjenester, skal Startselskaper direkte tilby et selskapsorgan eller en enkeltperson for den rollen, eller gi et slikt selskapsorgan eller enkeltperson gjennom en partner, agent eller datterselskap. Selskapssekretærtjenester i Storbritannia skal være begrenset til levering av, assistanse til eller direkte innlevering av årsavkastning og årsregnskap (hvilende) til Companies House, og en ikke-handels- eller ikke-fiskal bosatt melding til Inland Revenue. Andre registreringer eller assistanse er ikke inkludert i tjenesten, med mindre det er spesifikt skriftlig avtalt. Kunden skal under alle omstendigheter forbli ansvarlig for alle offentlige gebyrer og straffer. Startselskaper kan når som helst si opp denne avtalen uten grunn, forutsatt at en forholdsmessig del av det belastede årlige gebyret refunderes til kunden.

Uten refusjon kan Startselskaper si opp denne avtalen eller deler av den, dersom kunden ikke gir informasjon for å levere tjenesten på en effektiv eller nøyaktig måte, eller hvis kunden ikke bidrar på riktig måte til utførelsen av tjenesten, eller hvis Startselskaper etter eget skjønn mistenker at kunden er involvert i aktiviteter som er ulovlige, umoralske eller kan forårsake skade på Startselskaper eller Startselskapers omdømme. Leveringen av den ovennevnte tjenesten er basert på forutsetningen om at kunden ikke har noen forretningsvirksomhet i Storbritannia, eller annen aktivitet som av en eller annen grunn skal rapporteres til britiske myndigheter eller inkluderes i regnskap eller selvangivelse. Kunden skal varsle Startselskaper umiddelbart dersom disse betingelsene til enhver tid ikke er oppfylt – og enhver fortsatt tjeneste etterpå må avtales skriftlig mellom partene. Startselskaper skal tilby tjenestene nevnt i denne delen innenfor standard innleveringsfrister fastsatt av britiske myndigheter. Hvis Kundens signatur kreves, skal Startselskaper henvende seg til Kunden i rimelig tid, slik at en signatur kan gis før innleveringsfristen, men i slike tilfeller eller andre tilfeller der Startselskaper ikke kan uten Kunden; eller en tredjeparts signatur eller annet bidrag fullfører innleveringen, skal ikke Startselskaper være ansvarlig for at selve innleveringsfristen overholdes.

Kunden gir herved Startselskaper en ubegrenset rett til å fullføre årlige avkastninger basert på dataene som holdes av Startselskaper til enhver tid, og til å innlevere sovende kontoer til Companies House og Inland Revenue. Denne avtalen utgjør en fullmakt til å fullføre og innlevere slike rapporter og kontoer. Kunden er klar over at han eller hans selskaper kan bli pålagt å sende inn tilleggsinformasjon til Inland Revenue eller andre offentlige organer, inkludert kopier av et sertifikat for skattemessig bosted og kopi av fullstendige regnskaper. Startselskaper kan videresende slike forespørsler gjennom Startselskapers nettbaserte systemer.

 1. Hvis Tjenesten inkluderer opprettelsen av et aksjeselskap utenfor Storbritannia, skal Startselskaper fullføre et utkast til memorandum og vedtekter basert på data gitt av Kunden. Kunden kan velge en revisor fra Startselskaper liste over godkjente revisorer hvis og når det kreves, men Kunden skal betale kostnadene for revisor og Startselskaper garanterer ikke at revisor vil akseptere oppdraget. For dannelsen av et aksjeselskap utenfor Storbritannia er Kunden klar over at en minimumsaksjekapital kan kreves, i tillegg til registreringsgebyrer som kreves for å dekke kostnadene ved å registrere selskapet hos den aktuelle myndigheten.
 2. Kunden skal holde Startselskaper oppdatert om eventuelle endringer i selskaps- og personopplysninger, inkludert endringer i selskapsnavn, endringer av styremedlemmer eller direktørdetaljer, endringer i direkte og reelle eiere og alle andre relevante endringer. Kunden skal også gi Startselskaper oppdaterte kontaktdetaljer til enhver tid, inkludert et telefonnummer og en gyldig e-postadresse. Kunden er klar over at Startselskaper, etter eget skjønn, kan bestemme seg for å sende dokumenter og varsler utelukkende via e-post eller andre elektroniske midler, eller å varsle eller forsøke å varsle Kunden om problemer knyttet til Tjenesten kun per telefon.
 3. Hvis tjenesten inkluderer endringer i selskapsdetaljer, for eksempel overføring av aksjer, endring av direktør- eller direktørdetaljer, endring av selskapsnavn eller annen lignende endring, skal Startselskaper gi kunden slike skjemaer og dokumenter som er nødvendig for å registrere endringer, og/eller fullføre slike endringer gjennom elektronisk arkivering. Startselskaper vil fylle ut eller forsøke å fylle ut skjemaer basert på informasjonen gitt av klienten, og er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av feil eller ufullstendig informasjon gitt av klienten. Kunden skal holde Startselskaper skadesløs mot ethvert tap forårsaket av slik uriktig eller ufullstendig informasjon
 4. Dersom Tjenesten inkluderer assistanse med såkalt ‘strekking’ i Storbritannia, er Kunden klar over konsekvensene av en slik stryking og de spesielle problemene og risikoen for tap som slike handlinger kan medføre. For slike tjenester er ikke Startselskaper ansvarlig for noe tap eller skade forårsaket overhodet.
 5. Kunden godtar at Startselskaper kan sende inn alle skjemaer elektronisk, inkludert skjemaer som er sendt til Startselskaper i papirformat.
 6. Der tjenesten er, delvis eller fullstendig, en årlig eller gjentakende tjeneste, vil denne avtalen automatisk fornyes for en annen periode, forutsatt at et varsel om oppsigelse ikke har nådd Startselskaper mer enn 60 dager før fornyelsesdatoen. Kunden skal betale slik tjeneste med debet- eller kredittkort, og Kunden aksepterer at en automatisk belastning foretas på kredittkortet ved fornyelsestidspunktet kontinuerlig inntil en oppsigelse fra en av partene i henhold til denne avtalen.
 7. Med forbehold om forføyninger eller enhver rettslig eller bindende myndighetskjennelse, skal Startselskaper overholde klientens konfidensialitet knyttet til alle sensitive klientdetaljer, forutsatt at slike detaljer ikke allerede er offentlig tilgjengelige. Denne konfidensialiteten skal ivaretas både under og etter tjenesteperioden. Startselskaper forbeholder seg retten til å bistå politiet og lignende myndighetsorganer med informasjon og kopi av dokumenter under enhver etterforskning.
 8. Startselskaper tilbyr ikke tjenester til forbrukere. Selve arten av produktene og tjenestene som leveres betyr at alle kjøp anses som profesjonelle business-to-business-kontrakter. Som en profesjonell del kan kunden ikke kreve forbrukerrettigheter eller kreve beskyttelse i henhold til noen EU-forskrifter for fjernsalg og er ikke beskyttet av noen rett til en avkjølingsbestemmelse.

Som en generell policy tilbyr ikke Startselskaper retten til å angre på et kjøp eller be om refusjon. Forespørsler om kansellering av en bestilling eller full eller delvis refusjon vil bli vurdert fra sak til sak og behandles etter eget skjønn av Startselskaper. Kunden er klar over at Startselskaper kanskje ikke er innlemmet som en juridisk enhet i Kundens jurisdiksjon, og at Startselskaper kanskje ikke opererer fra et vanlig forretningssted i dette landet. For tjenester til kunder i Norge belastes et tillegg på 17,5 %.

 1. For dokumentasjon og klarhet, forbeholder Startselskaper seg retten til å ta opp telefonsamtaler med klienten, og beholde slike opptak på ubestemt tid.
 2. Inkasso og annen inndrivelse av ethvert utestående beløp Startselskaper skylder i henhold til denne avtalen, inkludert spørsmål knyttet til hvorvidt partene har inngått en bindende avtale, er underlagt nasjonal lovgivning der kunden er bosatt på tidspunktet for inngåelse av denne avtalen. For slike krav under denne avtalen er begge parter ugjenkallelig underlagt jurisdiksjonen til domstolene i samme jurisdiksjon. Alle andre deler av denne avtalen, eller andre spørsmål som oppstår fra denne avtalen eller som oppstår eller er relatert til tjenestene, er utelukkende underlagt lovene i Bulgaria, og partene underkaster seg ugjenkallelig for domstolene i Bulgaria, med Bulgaria som avtalt forum.
 3. Eventuelle kortbetalinger foretatt med Startselskaper debiteres normalt innen 1-3 virkedager etter at forhåndsgodkjenning er gjort på kortet eller bestillingen er foretatt hos selskapet.
 4. Leveringstidene varierer fra produkt til produkt, noe som kan ta fra 1 til 30 dager, avhengig av tredjeparts registrarer og banker. Leveringshastigheten avhenger også av hvor raskt kunden leverer dokumentasjonen som kreves av Startselskaper for å fullføre bestillingen.
Selskapsnavn: GCS Europe Ltd.
Firmanavn: Startselskaper
Firmaadresse: GCS Europe Ltd. 25, Georgi S. Rakovski Str. Sofia 1202, Bulgaria.